Η δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (ΠΕΠΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εντάσσεται στον Άξονα 01 του ΠΕΠΔΕ «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 2.β.1 «Αύξηση των επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ».