Στη σελίδα αυτή αναρτώνται σχετικές με τη δράση αποφάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (π.χ. απόφαση ένταξης πράξης, κ.α.).