Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 –2020.

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες

Καθεστώς ενίσχυσης: Deminimis

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1.

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο πρωτογενής τομέας και το χονδρικό/λιανικό εμπόριο πλην του ηλεκτρονικού εμπορίου.