Η δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ενώ γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εντάσσεται στον Άξονα 01 του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020, «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» και ειδικότερα συμβάλει στους Ειδικούς Στόχους

  • 1.β.1 «Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και καινοτομία»
  • 3.α.1 «Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης»