Οι Δημιουργικές Βιομηχανίες αποτελούν έναν εκ των εννέα (9) τομέων στρατηγικής προτεραιότητας της χώρας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και χαρακτηρίζονται ως κλάδος που βασίζεται κυρίως σε επενδύσεις και κεφάλαια γνώσης, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ως τέτοιος ο κλάδος μπορεί να προσδώσει υψηλή προστιθέμενη αξία υπηρεσιών και προϊόντων με σχετικά μικρό ύψος επενδύσεων – μεγάλη ανταποδοτικότητα. Επιπλέον ο τομέας αυτός συγκεντρώνει έντονο κοινωνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον (ευκαιρίες ενσωμάτωσης υψηλής τεχνολογίας) καθώς χαρακτηρίζεται από ένα ευρύτατο φάσμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και από έντονη πολυσυλλεκτικότητα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλους οικονομικούς κλάδους (π.χ. πληροφορική, ψηφιακά συστήματα, υλικά, design κτλ).

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως «Δημιουργικές Βιομηχανίες». Προτείνεται να παρέχει στήριξη σε τρείς κατά κύριο λόγο ομάδες που είναι:

  1. Δημιουργική Βιοτεχνία- Βιομηχανία: Αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος είναι η αργυροχρυσοχοΐα το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσιών/ διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ - ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ).
  2. Κλάδος ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος οικονομικών κλάδων αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κλπ που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας.
  3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών (π.χ. Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων κ.α)