Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους επενδυτές που επενδυτικά τους προγράμματα έχουν ενταχθεί στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 καθώς και στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους ν.3299/2004 ν.2601/98, και ν.1892/90, ότι, δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ 183 τεύχος Β την 31 Ιανουαρίου 2013, η υπ' αριθμ 2106/18-1-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετική με το παραπάνω θέμα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ και καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων του άρθρου 9 παρ. 3 του ΠΔ 33/2011 στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του άρθρου 6 και τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια του άρθρου 13 παρ. 1β και του ν. 3908/2011 ή των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης των παλαιότερων επενδυτικών νόμων (ν. 3299/2004, ν. 2601/98, ν.1892/90), από τα Όργανα Ελέγχου του άρθρου 10 του Π.Δ. 33/2011, προκειμένου να πιστοποιηθεί:

  • α) η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • β) η ολοκλήρωση και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας και
  • γ) η τήρησης των διατάξεων του νόμου και των όρων εγκριτικής απόφασης

Μετά την δημοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης) θα δέχεται αιτήσεις για τις παραπάνω περιπτώσεις μόνο εφόσον τα παρακάτω:

  1. Αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς την αρμόδια υπηρεσία υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό αυτού και
  2. Ερωτηματολόγιο αίτησης ελέγχου, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8. του ν. 1599/1986.

έχουν παραχθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ) βάσει των καταχωρηθέντων στοιχείων και συνοδεύονται υποχρεωτικά από το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την υπουργική αυτή απόφαση από αυτόν τον εσωτερικό σύνδεσμο.