Στις 23/10/2013 δημοσιεύθηκε η 3η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER για την περιοχή της Αχαΐας, η οποία αφορά ιδιωτικές επενδύσεις από Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων είναι η 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και χρήσιμα έντυπα μπορείτε να επισκεφθείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε..