Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με το υπ' αριθμ' 8524/2192/A2/22-11-2013 έγγραφό του παρέχει διευκρινήσεις για την διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόµενων έργων στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών».

Δείτε ή μεταφορτώστε το αρχείο των διευκρινήσεων.