Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη, το 2007 πρότεινε μια σειρά προγραμμάτων ώστε να τονωθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Στις ιδιαιτέρως δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ακολούθησαν, αυτές οι δυνατότητες χρηματοδότησης συνέβαλαν σε κάποιο βαθμό στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και βοήθησαν να διατηρηθεί ο ρυθμός επίτευξης των εξαιρετικά υψηλών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε μια Ένωση 27 κρατών μελών.

Τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 έδωσαν μεγάλη έμφαση στην έρευνα, στη στήριξη της ανάπτυξης δικτύων για εμπορεύματα, ανθρώπους και ενέργεια, και συνέβαλαν στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ θέσπισε απλούς, πρακτικούς και διαφανείς κανόνες για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Ο προγραμματισμός είναι το ουσιαστικό κριτήριο της καλής διακυβέρνησης. Για τον σκοπό αυτό, όλα τα θεσμικά κοινοτικά όργανα έχουν αρχίσει να εργάζονται για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών κεφαλαίων μετά το 2013 υπό το δόγμα "Θέλουμε να σας προσφέρουμε «περισσότερη Ευρώπη» για τα ίδια χρήματα".

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τη νέα έκδοση του οδηγού για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, ο οποίος έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμος μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον σύνδεσμο ή απευθείας από τον σύνδεσμο του Υπουργείου Εσωτερικών.