Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 137926/14-122017 πρόσκλησης όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4399/2016 και του κατ' εξουσιοδότησή τους εκδοθέντος οδηγού αξιολόγησης (2η έκδοση/εγκριτική πράξη υπ' αριθμ. 54110/21-05-2018 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης).

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης,

Ανακοινώνουμε

Τον προβλεπόμενο προσωρινό πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (συνημμένος πίνακας).

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων δύνανται, με χρήση του προσωπικού κωδικού τους, μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημα υπαγωγής, να ενημερώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλαν.

Επίσης δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους σύμφωνα με τα ισχύοντα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση πίνακα Γενικής Επιχειρηματικότητας - Β' κύκλος

Προσωρινός πίνακας κατάταξης Γενικής Επιχειρηματικότητας - Β' κύκλος