Loading...

Παραγωγική ανασυγκρότηση / Δράσεις για την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έθεσε σαν στρατηγικό της όραμα την παραγωγική ανασυγκρότηση χρησιμοποιώντας τρεις λέξεις κλειδιά. Αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας. Η στρατηγική αυτή είναι εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ένα όραμα που πλέον είναι τόσο επίκαιρο σε εθνικό επίπεδο αφού η παραγωγική ανασυγκρότηση την οποία «διακήρυξε» το 2012 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο μονόδρομος στο restart, στην επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο σχεδιασμός αυτός αξιοποιεί τις ενδογενείς δυνάμεις του παραγωγικού συστήματος και στοχεύει στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης που αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια βιώσιμη αναπτυξιακή επανεκκίνηση. Ανάπτυξη χωρίς ενδογενή παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι κενή νοήματος, για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι σε ευθεία σύνδεση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας και αποτελεί μια από τις μεγάλες προκλήσεις για όλους μας.

Στο πρίσμα αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ετοίμασε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας που εδράζεται σε τρεις πυλώνες:

1. Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας Αξιολογώντας το παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει:

 1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις με την αξιοποίηση πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με στοχευμένες δράσεις που έχουν προκύψει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αντίστοιχων δράσεων του παρελθόντος. Οι δράσεις αυτές έχουν εξειδικευθεί και ωριμάσει και προχωράει σταδιακά η υλοποίησή τους που εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί μέσα στο 2018. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις δράσεις αυτές είναι περίπου 60 εκ ευρώ (δημόσια δαπάνη). Η πρώτη από τις δράσεις που, εντός του Σεπτεμβρίου 2017, αναμένεται η προδημοσίευσή της είναι η δράση για την «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» Θα ακολουθήσουν οι δράσεις:
  1. Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Επιχειρηματικότητα νέας γενιάς
  2. Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας
  3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μεγέθους των Μεταποιητικών επιχειρήσεων της ΠΔΕ
  4. Ανταγωνιστικότητα νεοφυών ή πολύ Μικρών επιχειρήσεων
  5. Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων
  6. Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων – επιχειρήσεις ανακύκλωσης»
  7. Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας
 2. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας μέσω σύστασης «Ταμείου Χαρτοφυλακίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» Προβλέπεται η σύσταση ενός ταμείου χαρτοφυλακίου με πόρους εθνικούς τοπικούς αλλά και ευρωπαϊκούς για την παροχή εγγυήσεων, μικρο-πιστώσεων, δανειοδοτήσεων σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας με έμφαση την καινοτομία αλλά και την βελτίωση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας. Αναμένεται σε λιγότερο δύο μήνες να έχει ολοκληρωθεί ο οδικός χάρτης ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία δέσμευσης πόρων από το Περιφερειακό Πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων αλλά και από την μόχλευση πόρων από λοιπούς φορείς (τραπεζικό σύστημα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα (EIF).

2. Σκέψου και Πράξε προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων

Πολιτικές και πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση ενεργειών στην αρχή «σκέψου και πράξε προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων (Small Business Act Δυτικής Ελλάδας)». Ο πυλώνας αυτός κυριαρχείται από την παρουσία και λειτουργία της «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΥΞΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΣΕΑΔΕ», ένα δίκτυο φορέων στο οποί ο εκτός από την ΠΔΕ συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το ΚΕΠΕ, ΤΟ Enterprise Greece, o ΟΑΕΔ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ, τα Επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδας, όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Δυτικής Ελλάδας, οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών, οι Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων της περιοχής κα.. Το Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» αποτελεί το πρώτο και βασικότερο βήμα στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Τοπικοί φορείς επιχειρηματικότητας, έρευνας και διακυβέρνησης με την παράλληλη συμμετοχή αντίστοιχων φορέων της κεντρικής διοίκησης ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα από κοινού εγχείρημα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις του πυλώνα αυτού ακολουθούν στο τέλος του παρόντος.

3. Υγιές Περιβάλλον λειτουργίας των Επιχειρήσεων στην Δυτική Ελλάδα

Προτάσεις για ένα σταθερό ευνοϊκό και υγιές περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Δυτική Ελλάδα όπως:

 1. Δημιουργία σταθερού φορολογικού πλαισίου: Προτείνουμε και διεκδικούμε σταθερό (συμφωνημένο για μια πενταετία) και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα και την αποφυγή λήψης έκτακτων μέτρων που δημιουργούν σύγχυση και αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις. Είναι υποχρέωση του κράτους η ουσιαστική αξιολόγηση των επιπτώσεων των φορολογικών μέτρων (π.χ αύξηση του ΦΠΑ, ειδικών φόρων κατανάλωσης, κλπ) που λαμβάνονται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτή η αξιολόγηση να αποτελεί τη βάση υιοθέτησής τους, δεδομένου ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜμΕ & ΠμΕ, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.
 2. Πτωχευτικό δίκαιο-Δεύτερη Ευκαιρία: Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πτωχευτικού δικαίου όπως και την έλλειψη δομών πρόληψης αλλά και αποτελεσματικής (παραγωγικής) διαχείρισης των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, την οικονομία και την απασχόληση. Η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» σε αξιόπιστους και ειλικρινείς επενδυτές για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αύξηση των θέσεων εργασίας.
 3. Αδειοδότηση επιχειρήσεων & τεχνικών επαγγελμάτων: Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων έχει αναδειχθεί από πολλαπλές μελέτες και έρευνες σε καθοριστικό παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων, δεδομένου ότι το σημερινό καθεστώς αποτελεί αιτία αβεβαιότητας, καθυστερήσεων, σημαντικής αύξησης του άμεσου και έμμεσου κόστους ίδρυσης και εστία διαφθοράς. Διεκδικούμε την πλήρη ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών αδειοδότησης όπως παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους νέους επενδυτές. Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης με την εισαγωγή καινοτομιών όπως αλλαγή μοντέλου στη χώρα, με σεβασμό στην «αρχή της προφύλαξης» της δημόσιας υγεία, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των προϊόντων, μείωση των προθεσμιών, τυποποίηση διαδικασιών και βελτίωση της διαφάνειας με την ανάρτηση στο διαδίκτυο των Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμόρφωσης, των αδειών, των αποτελεσμάτων ελέγχων κ.λπ

Η παραπάνω ολοκληρωμένη πολιτική αποτυπώθηκε σε πρόταση που στάλθηκε στην επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης, βραβεύτηκε και η Δυτική Ελλάδα ανακηρύχθηκε Επιχειρηματική Περιφέρεια για το 2017. Στην λήξη της περιόδου αυτής διοργανώνεται (13-15 Δεκεμβρίου 2017) Διεθνές Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Πάτρα, με θέμα «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα». Την έναρξη του συνεδρίου θα κάνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το Συνέδριό αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό στα πλαίσια ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος και εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.

Φιλοδοξία μας είναι να καλλιεργήσουμε την επιχειρηματική νοοτροπία βασισμένη στη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και τη μάθηση, μέσω μία αξιόπιστης και ρεαλιστικής στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης, με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων της κοινωνίας και με έμφαση στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όντας παραδοσιακά η Πύλη της Ελλάδας στη Δύση, αποτελώντας κέντρο εμπορίου, υπηρεσιών, πολιτισμού, κοινωνικής πρωτοπορίας και καινοτομίας, θέτει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της περιοχής μας στον κεντρικό πυρήνα των δράσεών της. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι οι υγιείς δυνάμεις της επιχειρηματικότητας είναι αυτές που μπορούν να μετασχηματίσουν τον παραγωγικό πλούτο της περιοχής, να προσδώσουν προστιθέμενη αξία και να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης και προόδου.

Στο εν λόγω Συνέδριο θα συζητηθούν και θα αναλυθούν όλες οι επιχειρηματικές προοπτικές και δυνατότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης θα τεθούν οι βασικές και κατευθυντήριες γραμμές των μελλοντικών περιφερειακών συστημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή του Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ)..

Όλα τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Μεταποιητικές
επιχειρήσεις

περισσότερα

Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

 

Συνεργατικοί
σχηματισμοί

περισσότερα

Δημιουργικές
επιχειρήσεις

περισσότερα

Πράσινες
επιχειρήσεις

περισσότερα

Εξωστρέφεια
Διεθνοποίηση

περισσότερα

Επιχειρηματική
Εκκίνηση

περισσότερα

Επιχειρήσεις
ΤΠΕ

περισσότερα

Στήριξη πληγέντων
COVID-19

περισσότερα