Σας γνωρίζουμε ότι, στην κατηγορία της «Περιφερειακής Συνοχής» των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν.3908/2011 (2η περίοδος 2012), όπως ισχύει, υποβλήθηκαν στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 9 (εννέα) αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων και των ενστάσεων, καταρτίστηκαν και επισυνάπτονται στο παρόν οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων της 1ης περιόδου προκήρυξης 2012 ανά Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία έχουν υποβληθεί, κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους.

Σύμφωνα με τους Πίνακες αυτούς και με βάση τη σειρά κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων, επιλέχθηκαν προς υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της αντίστοιχης ενίσχυσης 7 (επτά) επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων μία χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.501.653,76 €) και συνολική φοροαπαλλαγή οκτακοσίων είκοσι τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (820.474,14 €) στην Κατηγορία Ενίσχυσης της Περιφερειακής Συνοχής.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών
Δημήτριος Καραβίδας