Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε στη δημοσίευση της «Μελέτης για τη χαρτογράφηση της πολιτιστικής - δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα», που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συστηματική και ολοκληρωμένη συλλογή και αποτύπωση στατιστικών στοιχείων για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα της Ελλάδας, με τρόπο που να εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές, αποτέλεσε κορυφαία προτεραιότητα του ΥΠΠΟΑ, τον τελευταίο χρόνο, καθώς τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία ήταν εξαιρετικά περιορισμένα και αποσπασματικά. Η εν λόγω Μελέτη αποτελεί την πρώτη επίσημη χαρτογράφηση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα της Ελλάδας, περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και στοχεύει στην ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν οι κλάδοι πολιτισμού και δημιουργικότητας, σας προτείνουμε να αξιοποιήσετε το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της
δράσεων για την ενίσχυση των επαγγελματιών του Σύγχρονου Πολιτισμού και της Δημιουργικής Οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η μελέτη (σύνοψη και δυο αρχεία αναλυτικών παραδοτέων A' & Β') βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ep.culture.gr) και πιο συγκεκριμένα στην ακόλουθη ενότητα: ep.cuIture.gr/el/Pages/meletes.aspx.

Συνημμένα αρχεία