Σας ενημερώνουμε για την απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Ορισμός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Συνημμένα αρχεία