Με την απόφαση αυτή προκηρύσσεται η Δράση «Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας για την Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 2018 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», Θεματικό Στόχο 1, Επενδυτική προτεραιότητα: 1b – «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» και στον Ειδικό Στόχο: 1.β.1 - Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και καινοτομία.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας για την Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των 800.000€.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 .

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης έως 300.000€ εφόσον συμμετέχουν έως 2 επιχειρήσεις και με προσαύξηση 50% για πάνω από 3 επιχειρήσεις.

Η διάρκεια υλοποίησης των ερευνητικών έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Συνημμένα αρχεία

Σχετική υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 6ΓΤ2465ΧΙ8-ΤΟ2)