Για την διευκόλυνση των επενδυτών του Ν. 3299/2004 που έχουν ενταχθεί και στο ΕΣΠΑ μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω την εγκεκριμένη πινακίδα που θα πρέπει να αναρτηθεί στο χώρο υλοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με τον συνημμένο οδηγό δημοσιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες δημοσιότητας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το σχέδιο της εγγεκριμμένης πινακίδας μπορείτε να το βρείτε σε αυτόν τον εσωτερικό σύνδεσμο.