Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στον Νόμο 3299/2004 τυποποίησε τον συνημμένο πίνακα δικαιολογητικών που σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης για την συγκρότηση οργάνου ελέγχου για την πιστοποίηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου. Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η επιτάχυνση των ελέγχων έτσι ώστε χωρίς γραφειοκρατία και λοιπές καθυστερήσεις να ολοκληρώνεται η πιστοποίηση της προόδου υλοποίησης των επενδύσεων και η επιτάχυνση των διαδικασιών εκταμίευσης των αντίστοιχων πόρων.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το τυποποιημένο αυτό βοήθημα-αρχείο από αυτόν τον εσωτερικό σύνδεσμο.