Το επενδυτικό όραμα της ΠΔΕ


    Η Διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται από ισχυρή πολιτική βούληση για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, μακροχρόνιου και στοχευμένου σχεδίου επενδυτικής κινητοποίησης.

    Στο πλαίσιο αυτό, έχει θέσει ως κεντρικό άξονα της στρατηγικής της για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση του Περιφερειακού ΑΕΠ και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην παροχή κινήτρων (και ειδικά σε νέους ανθρώπους) να παραμείνουν στην Περιφέρεια.

    Στο πλαίσιο αυτό, το επενδυτικό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δύναται να συμπυκνωθεί ως ακολούθως:

    «Δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή Περιφέρεια, κόμβος τεχνολογίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, τόπος ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού και πολιτισμού»