Επενδύοντας στον τομέα της αγροδιατροφής


  Επενδύοντας στον τομέα της αγροδιατροφής

  Ο τομέας της αγροδιατροφής κατέχει δεσπόζουσα θέση σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφέρεια έχει μακρά παράδοση στον πρωτογενή τομέα και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και σημαντικής διατροφικής αξίας, ενώ παράλληλα, έχει υψηλά μερίδια στην παραγωγή συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων (π.χ. φράουλα) καθώς και πλήθος ΠΟΠ-ΠΓΕ αλλά και παραδοσιακών προϊόντων. Το έδαφος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσφέρεται για συχνή εναλλαγή χρήσεων γης με έντονη φυτική παραγωγή και δίνει τη δυνατότητα για σημαντική διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων.

  Ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και στη μεταποίηση τροφίμων, η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζόμενων και η διακράτηση των νέων στην ύπαιθρο και στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα.

  Ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει σημαντικά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, απασχολεί το 27,7% των εργαζομένων, παράγει περίπου το 10% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της περιοχής και συνεισφέρει το 21,1% της ΑΠΑ της ΠΔΕ. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επίσης,  υπάρχουν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο στην τρέχουσα, όσο και στην ερχόμενη Προγραμματική Περίοδο (2021-2027).

  Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ο πολλαπλασιαστής ΑΕΠ για τον τομέα ανέρχεται σε 1,4, ενώ, ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης ανέρχεται σε 56 (ανά εκατομμύριο επενδύσεων). Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως για κάθε 1 εκ. € επενδύσεων, θα αυξηθεί το περιφερειακό ΑΕΠ κατά 1,4 εκ. € και θα δημιουργηθούν 56 θέσεις εργασίας.

   

  Γιατί να επενδύσω στην ΠΔΕ;

  Συχνή εναλλαγή χρήσεων γης με έντονη φυτική παραγωγή και διαφοροποίηση προϊόντων: Το έδαφος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες και τη γεωμορφολογία, προσφέρεται για την καλλιέργεια πολλών ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην εντατική αξιοποίηση της γης και στη διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια.

  Πολύ υψηλά μερίδια παραγωγής λεμονιών, βρόμης, γλυκοπατάτας, φράουλας, καρπουζιών, πατάτας, αραχίδας και κολοκυθάκια:

  H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό παραγωγής λεμονιών, βρόμης, γλυκοπατάτας, φράουλας, γλυκοπατάτας, καρπουζιών, βρόμης, πατάτας, αραχίδας και κολοκυθάκια, που διαμορφώνεται σε 55%, 44%, 68%, 98%, 46%, 41%, 38% και 32% της εθνικής παραγωγής αντίστοιχα.

  Παραγωγή πληθώρας προϊόντων που έχουν χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ-ΠΓΕ ή παραδοσιακά: Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παράγονται συνολικά 6 προϊόντα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ-ΠΓΕ, ενώ παράλληλα, παράγονται τουλάχιστον 16 παραδοσιακά προϊόντα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως η κατανομή των εν λόγω προϊόντων δεν περιορίζεται σε μία Περιφερειακή Ενότητα αλλά αντίθετα, παρατηρείται μια σχετική διασπορά αυτών μεταξύ των 3 Περιφερειακών Ενοτήτων. Η υψηλή συγκέντρωση προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ και παραδοσιακών συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρού brand για την Περιφέρεια με πολλαπλασιαστικά οφέλη και εξαγωγική δυναμική.

  Πολύ υψηλή (διπλάσια αναλογικά με την υπόλοιπη χώρα) απασχόληση εργαζομένων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα: Το ποσοστό των εργαζομένων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα διαμορφώνεται σε 27,4% στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο κυμαίνεται στο 12,5%. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι ενδεικτικό της σταδιακής εισαγωγής σύγχρονων και τεχνολογικά προηγμένων μεθόδων και ανθρώπινων πόρων στον πρωτογενή τομέα της ΠΔΕ.