Συνήθεις Ερωτήσεις


  1. Ποιος είναι ο κύριος στόχος της Επενδυτικής Πλατφόρμας για τη Δυτική Ελλάδα;

  Ο κύριος στόχος της Πλατφόρμας είναι η παροχή πληροφοριών προς τους επενδυτές αναφορικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η παροχή βοήθειας για τον εντοπισμό και την υπέρβαση τυχόν εμποδίων και καθυστερήσεων στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τις ευκαιρίες αυτές. Η πλατφόρμα λειτουργεί και ως περιοχή διασύνδεσης μεταξύ των επενδυτών με τη χρήση του φόρουμ επενδυτών.

   

  2. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Φόρουμ Επενδυτών;

  Ο κύριος σκοπός του φόρουμ είναι η ανάδειξη των αναγκών των επενδυτών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ευκαιρίες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η διασύνδεσή τους με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για συγκεκριμένα τμήματα των διαδικασιών, τη δημιουργία συνεργειών και την απάντηση ερωτήσεων σχετιζόμενων με τις επενδύσεις.

   

  3. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για να επενδύσει κανείς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

  • Σημαντική γεωμορφολογική ποικιλομορφία και εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες
  • Οι εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή είναι εκτενείς και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων
  • Σχετικά ικανοποιητική πρόσβαση και συνδεσιμότητα της περιοχής με την υπόλοιπη χώρα
  • Ο τομέας της έρευνας και καινοτομίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία
  • Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγουν μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται στην περιοχή
  • Στην περιοχή παράγεται μια μεγάλη γκάμα αγροδιατροφικών προϊόντων
  • Ο τουρισμός αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς τα τελευταία έτη

   

  4. Ποιοι τομείς δραστηριότητας εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς των Επενδύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;

  Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους αναγνωρίζονται επενδυτικές ευκαιρίες και μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

    1. Τουρισμός και Αγροτουρισμός
    2. Μεταφορές & Logistics
    3. Ενέργεια
    4. Αγροδιατροφή
    5. Αλιεία και Ιχυθοκαλλιέργειες
    6. Έρευνα & Ανάπτυξη
    7. Εκπαίδευση
    8. Υποδομές
    9. Εμπόριο

   

  5. Ποιοι φορείς συνεργάζονται με την Περιφέρεια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδύσεων;

  Υπάρχουν διάφοροι φορείς που συνεργάζονται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδύσεων, όπως είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, οι Δήμοι των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) καθώς και τα αρμόδια Υπουργεία.

   

  6. Ποια έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν οι επενδυτές για να επενδύσουν στη Δυτική Ελλάδα;

  Χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας στην περιοχή Επικοινωνία ένας συνεργάτης θα σας εξυπηρετήσει και θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα και τις ενέργειες που απαιτούνται.

   

  7. Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές;

  Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επενδυτές, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι:

    1. το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
    2. ο Αναπτυξιακός Νόμος και
    3. προγράμματα της ΕΕ

  Για περισσότερες πληροφορίες αφήστε το μήνυμα σας στην περιοχή Επικοινωνία.

   

  8. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την αρμόδια Αρχή για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις;

  Χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας στην περιοχή Επικοινωνία

   

  9. Ποιος είναι ο ορισμός της ωριμότητας μιας επενδυτικής ευκαιρίας και γιατί χρησιμοποιείται;

  Η ωριμότητα της επενδυτικής ευκαιρίας είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να τεκμηριώσει το βαθμό ετοιμότητας υλοποίησης της επένδυσης και εκείνων των παρεμβάσεων / ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί η δυνατότητα άμεσης υλοποίησης. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται στην αποτύπωση της πορείας ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων ενεργειών (μελέτες, άδειες/εγκρίσεις κλπ.) για την εκκίνηση μιας επένδυσης.