Επενδύοντας στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας


  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας. Στην περιοχή λειτουργούν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προεξαρχόντος του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας μέσα από την ανάπτυξη του hub καινοτομίας και του επιστημονικού πάρκου στην Πάτρα. Στην περιοχή –και κυρίως στην Αχαΐα- απαντώνται πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας,  ενώ, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που θεσμοθέτησε βιομηχανικά διδακτορικά.

  Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκεντρώνονται απόφοιτοι υψηλής κατάρτισης και τεχνικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα παρατηρείται σχετικά υψηλό πλήθος ερευνητών. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες έρευνας και καινοτομίας είναι σχετικά υψηλές.

  Στην Πάτρα λειτουργεί το Επιστημονικό Πάρκο, ένας φορέας με σημαίνοντα ρόλο για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή. Στις εγκαταστάσεις του επιστημονικού πάρκου είναι εγκατεστημένες 21 καινοτόμες επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 120 υψηλά καταρτισμένους εργαζομένους και οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους οικονομικούς δραστηριότητας. Μάλιστα, κάποιες εκ των εταιρειών αυτών προσέλκυσαν το διεθνές ενδιαφέρον που οδήγησε στην εξαγορά τους.

   

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορεί να εκμεταλλευτεί και να αναπτύξει περαιτέρω το περιβάλλον καινοτομίας, να αναχαιτίσει τη διαρροή αποφοίτων προς αστικά κέντρα εκτός Περιφέρειας και να συνδέσει περαιτέρω την επιχειρηματική και την ερευνητική δραστηριότητα.

   

  Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ο πολλαπλασιαστής ΑΕΠ για τον τομέα ανέρχεται σε 1,05, ενώ ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης ανέρχεται σε 28 (ανά εκατομμύριο επενδύσεων). Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως για κάθε 1 εκ. € επενδύσεων, θα αυξηθεί το περιφερειακό ΑΕΠ κατά 1,05 εκ. € και θα δημιουργηθούν 28 θέσεις εργασίας.

   

  Γιατί να επενδύσω στην ΠΔΕ;

  Σημαντική συγκέντρωση ακαδημαϊκών ιδρυμάτων:

  Στην Πάτρα συγκεντρώνονται πολλά σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το γεγονός αυτό ενισχύει σημαντικά την έρευνα και καινοτομία στην περιοχή και συμβάλλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας τόσο στην πόλη της Πάτρας, όσο και συνολικότερα στην ΠΔΕ.

  Πρόσβαση σε αποφοίτους υψηλής κατάρτισης και τεχνικών δεξιοτήτων:

  Στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή προσφέρεται πλήθος ερευνητών υψηλής ποιότητας και κατάρτισης που μπορούν να ενισχύσουν την εφαρμοσμένη ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να στελεχώσουν επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

  Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: Το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας αποτελεί έναν σημαντικό φορέα για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην περιοχή, αφού σε αυτόν δραστηριοποιούνται καινοτόμες επιχειρήσεις και απασχολούνται υψηλά καταρτισμένοι εργαζόμενοι.