Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2013 12:40

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.)

Η Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), προκειµένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ∆ηµόσιο Τοµέα ή από Φορείς του Ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2013 16:57