Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2013 12:45

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλήλων στο Δήμο Δωδώνης

  1. Ο Δήμος Δωδώνης Νοµού Ιωαννίνων Ο.Τ.Α εποπτευόµενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αγία Κυριακή Θεριακησίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δεκατεσσάρων (14) οργανικών θέσεων προσωπικού µε μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α και Ν.Π.∆.∆. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Δωδώνης, Ταχ. Δ/νση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου , Ιωάννινα Τ.Κ.: 45500.
  2. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 , 79 και 181 του Ν.3584/2007, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τεύχος Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασµό µε το άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 ΤΕΥΧΟΣ Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή το φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, µε ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων της προϋπηρεσίας, της εµπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα µπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και µετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο.
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2013 16:56