Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2013 09:44

Ανακοίνωση μετάταξης τριάντα ενός (31) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α'), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και προκειμένου για την έγκαιρη ανάπτυξη και απρόσκοπτη υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων και δράσεων, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις 31 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικοτήτων Μηχανικών Η/Υ ( HARDWARE) και Επιστήμης Η/Υ (SOFTWARE) που υπηρετούν σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2013 11:22