Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 06 Νοέμβριος 2013 09:25

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Το Τ.Ε Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά τις αρ.Φ16/95288/Ε5/16-7-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 789/τ.Γ',/29-7-13) , την αριθ.Φ16/111991/Ε5/13-8-13 Υ.Α. (ΦΕΚ 937/τ.Γ'/27-8- 13), την αριθ. Φ16/111996/Ε5/13-8-13 (ΦΕΚ 938/τ.Γ727-8-2013) καθώς και την αριθ. Φ16/123 10 5/Ε5/ 5-9-13 Υ.Α. (ΦΕΚ 1029/τ.Γ'./13-9-13) εγκρίσεις προκηρύξεων καθώς και το Π.Δ. 94/2013(ΦΕΚ 132 τ.Α'.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου - Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας» προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως παρακάτω:

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 06 Νοέμβριος 2013 15:59