Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2014 08:28

Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου του μυκηναϊκού νεκροταφείου στη θέση «Κώμη» Μιτόπολης, Δ.Ε. Ωλενίας, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Εγκρίνεται η κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του μυκηναϊκού νεκροταφείου στη θέση «Κώμη» Μιτόπολης, Δ.Ε. Ωλενίας, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα

1:5.000 (σημεία 1,2,3,.....64,65,1) που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, για λόγους

προστασίας των ταφικών του μνημείων (λαξευτών θαλαμοειδών τάφων).

Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2014 12:05