Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2014 10:39

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Πελοποννήσου

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τη στελέχωσή της και ανταποκριθεί στο έργο της, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. Ια του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/ Α'/28.2.2013) άρθρο πρώτο και ισχύει.

Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2014 13:12