Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 13 Μάρτιος 2014 09:40

Ανακοίνωση-πρόσκληση για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να στελεχωθεί το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.I.E.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α) και οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το άρθρο 9 του ΠΔ 157/2013 (ΦΕΚ 249/Α), προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση - απόσπαση υπαλλήλων, μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, προκειμένου να καλυφθούν πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπηρεσιών που διαλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Μάρτιος 2014 13:58