//
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 31 Μάρτιος 2014 11:42

Ανακοίνωση-Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο μουσείο Ακρόπολης

Το Δ.Σ του Μουσείου Ακρόπολης

Έχοντας υπόψη τα εξής:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3711/2008, «Περί ίδρυσης Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο Ακρόπολης», όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3773/2009 και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού.
  2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
  3. Το Π.Δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης» (ΦΕΚ Α' 113/20.5.2013)
  4. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ Α' 315), 44/2005 (ΦΕΚ Α' 63) και 116/2006 (ΦΕΚ Α' 115).
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009
  6. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007, (ΦΕΚ Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
  7. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ Μουσείου Ακρόπολης.
  8. Την ανάγκη πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού του Μουσείου Ακρόπολης με μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων.
  9. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
  10. Τη σχετική απόφαση της με αριθμό 6Π/2014 -11.03.2014 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

I. την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στις τρεις παρακάτω οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού του (Π.Δ. 64/2013, ΦΕΚ Α' 113), με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες:

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Μάρτιος 2014 14:01