//
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 23 Απρίλιος 2014 08:44

Τροποποίηση της αρ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΗ-3ΗΟ) ανακοίνωσης-πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων

  1. Με την αρ. πρωτ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΗ-3ΗΟ) ανακοίνωση- πρόοκληοη του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώθηκε η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με την μετάταξη 45 υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1,3 και 5, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α79.2.2007) και άρθ. 10 Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163^/4.9.2009),όπως ισχύουν.
  2. Λαμβάνοντας υπόψη την από 7 Μαρτίου 2014 απόφαση του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπ. Οικονομικών, η αρ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 ανακοίνωση τροποποιείται κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό των κύριων και πρόσθετων τυπικών προσόντων και τον αριθμό των προς μετάταξη υπαλλήλων, τα οποία επανακαθορίζονται ως ακολούθως:
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Απρίλιος 2014 14:42