Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 08 Μάιος 2014 07:12

Πρόσκληση αποσπάσεων επτά (7) υπαλλήλων στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ' εφαρμογή του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» καθώς και ειδικότερα του άρθρου 10 (Α7182/14.10.2010) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν. 4030 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις » (Α7249/25.11.2011), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση επτά (7) υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου του Πράσινου Ταμείου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ    Μηχανικών    2
ΠΕ    Διοικητικών - Οικονομικών    1
ΠΕ    Δασολόγων    1
ΠΕ    Οικονομολόγος    1
ΠΕ    Πληροφορικής    1
ΠΕ    Περιβάλλοντος    1
ΣΥΝΟΛΟ        71. Διάρκεια και Διαδικασία Αποσπάσεων: Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι δύο (2) έτη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου οι αποσπάσεις μπορεί να παρατείνονται μια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 08 Μάιος 2014 11:33