//
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 12:16

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και ισχύει.

Το πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:

  • Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3840/ΦΕΚ 53/.Α/31-3-2010)
  • Την υπ' αριθμ. Οικ:123170/23.09.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων & οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ'αριθμ.34577/12/05.01.2001(ΦΕΚ35/Β/2001) κοινής υπουργικής απόφασης καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σύμφωνα με το άρθρο 7παρ 2α του Ν. 2860/2000 Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ2015/Β/30.09.2008)

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

  • Τέσσερις (4) θέσεις της κατηγορίας ΤΕ.
  • Τρεις (3) θέσεις της κατηγορίας ΔΕ.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Οικονομίας & Οικονομικών υπ' αριθμ. οικ. 123170/23/09/2008»(ΦΕΚ2015/Β/30.09.2008),ενώ είναι επιθυμητό

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 13:09