Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 17 Ιούνιος 2014 10:05

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας'Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την προώθηση των δραστηριοτήτων της και την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση-μετακίνηση μονίμων υπαλλήλων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και από τους εποπτευομένους αυτών φορείς όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως ισχύει.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Ιούνιος 2014 13:15