Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 13:05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Α' Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (η οποία εδρεύει στην οδό Κότσικα ΙΑ και 28ης Οκτωβρίου, 104 34 ΑΘΗΝΑ), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/τ. Α720.4.2011) και του Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ. Α713.6.2012).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΑΗΨΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΑΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει: α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

δ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΑΗΨΗΣ

1. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Α' Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης

απαιτούνται:

α) Τίτλος σπουδών Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικού, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, β) Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό της Ε. Α. στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον δέκα (10) ετών εφόσον διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο ή οκτώ (8) ετών εφόσον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή έξι (6) ετών εφόσον διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.