Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 04 Αύγουστος 2014 09:08

«Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4 ( τεσσάρων ) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με μεταφορά της οργανικής θέσης

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.  248/27-6-2014 αποφάσεως   του   Προέδρου,   προτίθεται   να   καλύψει   ανάγκες   σε   διοικητικό
προσωπικό    της  Κεντρικής    Υπηρεσίας,  καθώς  και  του  Δικαστικού  Γραφείου Αγρινίου,  με  τη  μετάταξη  υπαλλήλων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  πρώτου εδαφίου της παρ. 15, άρθρο 28 του ν.2579/1998, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 6 α  του ν.4002/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35,  παραγρ. 5 του ν. 4024/2011.  Η  μετάταξη  γίνεται  ύστερα  από  σύμφωνη  γνώμη  του  οικείου  υπηρεσιακού συμβουλίου  του  ΝΣΚ,  με  ταυτόχρονη  μεταφορά  της  οργανικής  θέσης  του υπαλλήλου.
     Πρόκειται  για  4  (  τέσσερεις  )  συνολικά  θέσεις,  οι  οποίες  κατανέμονται  ως εξής: