Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Σεπτέμβριος 2014 13:21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμπληρώσει
περαιτέρω τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί
στην  απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο  τομέα ή από
φορείς  του  ευρύτερου  Δημόσιου  τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18
παρ.  1α  του  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  267/Α/03-12-2007),  το  Νόμο  4128/2013  (ΦΕΚ  51/Α΄/28.2.2013)  άρθρο
πρώτο και ισχύει.
Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:
1.  Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17 – 06 – 2011 (ΦΕΚ1459 / τ. Β΄ / 17 – 06 – 2011) «Τροποποίηση της με
αριθμ.  41542 /  Γ΄  ΚΠΣ / 277  ΚΥΑ  /  08 – 12 – 2000 (ΦΕΚ  1501 / τ. Β΄ / 08 – 12 – 2000) περί Σύστασης
Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας,
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,
2.  Την ΥΑ 28172 / ΕΥΘΥ 1210 / 30 – 06 – 2010 (ΦΕΚ1058 / τ. Β’ / 13 – 07 – 2010), με την οποία τροποποιείται
η ΥΑ 165 / Γ΄ ΚΠΣ / 303 (ΦΕΚ3 / τ. Β΄ / 05 – 01 – 2001) «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
του  προσωπικού  που  μετακινείται  ή  αποσπάται,  σύμφωνα  με το άρθρο  7, παρ. 2 α  του Ν. 2860 / 2000
στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας»,
3.  Το άρθρο 186 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ87 / τ. Α’ / 07 – 06 – 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4.  Την αριθμ. 184 / 23 – 01 – 2010 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη
του  επιτυχόντα  και  τους  επιλαχόντες  συνδυασμού,  τον  Περιφερειάρχη,  τους  Αντιπεριφερειάρχες  των
εκλογών της 07 – 11 – 2010 και των επαναληπτικών της 14 – 11 – 2010»,
5.  Τα  άρθρα  6  (παρ.  1)  &  18  του  Ν.  3614  /  2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  –  2013»  (ΦΕΚ267Α  /  03  –  12  –  2007)  όπως