Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Σεπτέμβριος 2014 12:17

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΝΕΕ

Θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΝΕΕ»
Το  ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές
ανάγκες του με μετάταξη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Για  το  λόγο  αυτό  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υπάλληλοι  να  υποβάλλουν  σχετική
αίτηση στη Δ/νση   Διοικητικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ταχ.Δνση:
Ακτή  Μιαούλη  65  –  Πειραιάς  Τ.Κ.  18536  Πειραιάς).  Οι  αιτήσεις  υποβάλλονται  είτε
αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συνημμένη επιστολή.  
Οι  μετατάξεις  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  71,73  και  74  του
Κώδικα  Κατάστασης  Δημοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) των άρθρων 10 και 19 του
Ν.3801/2009  (ΦΕΚ  163/Α΄/4-9-2009),  του άρθρου  68  παρ.  1  του Ν.  4002/2001  και
των άρθρων  33  και  35  παρ.  5  του Ν.  4024/2011  ύστερα από γνώμη του αρμόδιου
Υπηρεσιακού  Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.  
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ
163  Α)  δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από
διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου
19 του Ν. 3801/2009 εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία.