//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Δεκέμβριος 2014 08:39

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ'αριθ. Απόφαση Α6/Σ16/2014 της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ, με έδρα την πόλη της Πάτρας, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, OTA A' και Β' βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:>    των άρθρων 71 παρ. 1 και 3, 73 και 74 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α'/9-2-2007), έτσι όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α'/23-11-2007) και του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α'/4-9-2009)