Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Μάιος 2015 11:16

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκ/των προτίθεται να καλύψει τις   αυξημένες   υπηρεσιακές   ανάγκες   του   με   μετατάξεις   μονίμων   υπαλλήλων   ή   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου για τους κλάδους: