Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Μάιος 2015 11:18

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Έχοντας υπόψη:
1.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  71,  73,  &  74  του  ισχύοντα  υπαλληλικού  κώδικα  (Ν. 
3528/2007).
2.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  33  και  35  του  Ν.  4024/2011  «συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις, 
ενιαίο   μισθολόγιο-βαθμολόγιο,   εργασιακή   εφεδρεία   και   διατάξεις   εφαρμογής   του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
3.   Την  αριθ.  25958/15-12-2011  εγκύκλιο  του  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68, αρ. 1. Και 2. 
Του  Ν.  4002/2011  και  του  Ν.  4024/2011  για  τη  μετάταξη  μεταφορά  προσωπικού  με 
γενικές ή ειδικές διατάξεις».
4.   Τον Ν. 3613/2007 άρθρο 13
5.   Την   αριθ.   1093/26-2-2015   απόφαση   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   του   Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών.