Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 11:04

Ανακοίνωση-Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι. την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στις τρεις παρακάτω οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού του (Π.Δ. 64/2013, ΦΕΚ Α΄ 113), με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες: