Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ ανακοινώνει την πρόσκληση του υπομέτρου 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Με την συγκεκριμένη πρόσκληση καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο υπομέτρο που έχει στόχο την περεταίρω ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων, μέσω ενεργειών που αφορούν - σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση - τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ ανακοινώνει την αρ. πρωτ. 7619/6-9-18 τροποποίηση της υπ. αρ. 13849/14-12-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο υπομέτρο 4.1 "Σχέδια Βελτίωσης", όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (4202 Β/25-9-2018) και όπως αναρτήθηκε στο διαύγεια (7Σ9Π4653ΠΓ-5ΤΗ).

Η παραπάνω τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές στο άρθρο 1 της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αξίζει να επισημανθεί ιδιαιτέρως ότι ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή (οριστικοποίησης )τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 2/10/18. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φάκελου στην ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος ορίζεται η 9/10/18.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΕ να ενημερώσουν τους ενδιαφερομένους, οι Δήμοι και οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να αναρτήσουν το κείμενο στις ιστοσελίδες τους και να ενημερώσουν την υπηρεσία μας σχετικά με την ανάρτηση.

                            

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Δ.Ε.

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δρ. Γεωπόνος-Οικονομολόγος

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την 5η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020 στο Υπομέτρο 4.1, Δράσεις: 4.1.1 & 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης).

Οι συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά κυρίως στα εξής:

Άρθρο 12, παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: "Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018............................................................... Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 14/09/2018 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 10/09/2018".

Άρθρο 12, παρ. 9 αντικαθίσταται ωε εξής: "Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 01/10/2018".

Άρθρο 12, παρ. 13 αντικαθίσταται ως εξής: "Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 30/08/2018".

 

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση Τροποποίησης.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ επισυνάπτει έγγραφο του ΥΠΑΑΤ αναφορικά με διευκρινίσεις σε ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι πρόκειται να ενταχθούν ως πληρωτέοι όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" σύμφωνα με την 5η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 8837/14-102016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2018), κατά την οποία τροποποιείται το ποσό που διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το οποίο διαμορφώνεται σε 30.349.000 ευρώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση Τροποποίησης.

Σελίδα 1 από 2