//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης των γραμματειών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας  με  αποσπάσεις από Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) και καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν αιτήσεις έως και τις 30-6-2013.

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη:

Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ. 9814/  17.5.2013  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013)  «Καθορισμός  ημερησίων  και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»

Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης σε θέματα Διοίκησης και Πληροφορικής που διοργανώνονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πληροφορικής Δημοσίου.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), σύμφωνα με την από 28.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, το οποίο αποτελεί θεσμικά το ανώτατο όργανο διοίκησης του Επιμελητηρίου, βάσει του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 και ισχύει, αποφάσισε την κάλυψη έξι (6) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες,

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού του Ε.Β.Ε.Θ. (ταχυδρομική Διεύθυνση: Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624, τηλ: 2310370190).

 

Ο Δήμος Καρύστου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη οχτώ (8) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Η Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), προκειµένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ∆ηµόσιο Τοµέα ή από Φορείς του Ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.

Ο Δήμος Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη σαράντα επτά (47) θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή τις Δημόσιες Υπηρεσίες.Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Λαγκαδά, ταχυδρομική διεύθυνση: Ν. Παπαγεωργιου 2 Λαγκαδάς Τ.Κ. 57200 τηλέφωνο 23943 30229.

Σελίδα 12 από 12