Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents - Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP, πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή (auditor) τη δράση:

  • Σύνταξη της Έκθεσης των Οικονομικών Πεπραγμένων του Έργου που συνοδεύει την Τελική Οικονομική Έκθεση (Final Financial Report) συνολικού προϋπολογισμού έως 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP.

Πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο) που θα έχει το ρόλο "Επιστημονικό Συνεργάτη – Μέντορα" τις δράσεις:

  1. Επαλήθευση του συστήματος κατάρτισης (δράση 3.4) 
  2. Ανοικτή εκπαίδευση σε μεγάλη κλίμακα (δράση 4.1)
  3. Εφαρμογή και παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων εντός του σχολείου και εντός αθλητικών συλλόγων (δράση 4.2)
Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 5