Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, βάσει των οποίων θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2018 Ανακοίνωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: ΩΣ9Λ7Λ6-896).

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη, από 25-8-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας που εδρεύει στην Πάτρα.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη, από 23/05/2013, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη των θέσεων που δεν πληρώθηκαν με την αριθμ. 54322/1162/17-04-2013 ανακοίνωση.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις