//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Μαρία Μιχαλοπούλου

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

impulse-plus

InterregMEDIMPULSEPLUS

Προσέγγιση νέων περιοχών για την χρήση Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Δημόσιων Κτηρίων στην Μεσόγειο

Βασικά στοιχεία

Programme: Interreg MED

Type: Transnational Cooperation Projects

Duration: 03/2021 – 06/2022

Overall Budget: 499.971,25 €

Web: https://impulse.interreg-med.eu/


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο IMPULSE PLUS το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το έργο έχει διάρκεια 16 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 499.971,25 € και o προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 95.050,00€.

Το IMPULSE PLUS θα μεταφέρει αποτελεσματικά σε νέες περιοχές και πόλεις τα κύρια αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έργου IMPULSE του προγράμματος Interreg MED. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή εργαλείων υποστήριξης για την ανάπτυξη σχεδίων σταδιακής ενεργειακής αναβάθμισης του αποθέματος των Δημόσιων Κτηρίων και τον οικονομικό σχεδιασμό των οικονομικά βέλτιστων λύσεων.

Το εργαλείο οικονομικής αξιολόγησης των λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης “Financial Scheme Evaluation tool,” συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων “PLUG-IN KPIs-processor” για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση των δημόσιων κτιρίων, θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί με διακρατικό και συνεργατικό τρόπο για να βοηθήσει τις εμπλεκόμενες περιοχές να επιτύχουν τους νέους στόχους που έθεσε η ΕΕ στην Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και το Κύμα Ανακαινίσεων (Renovation Wave Strategy), η οποία στοχεύει στο διπλασιασμό των ετήσιων ποσοστών ενεργειακών ανακαινίσεων τα επόμενα δέκα χρόνια και αναφέρει την ανάγκη ανακαίνισης κτιρίων σε μαζική κλίμακα.

Η διαδικασία μεταφοράς των αποτελεσμάτων του IMPULSE θα επιτρέψει, αφενός την κλιμάκωση του πεδίου εφαρμογής σε ορισμένες από τις χώρες που συμμετείχαν προηγουμένως στο έργο IMPULSE (Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία) από μικρούς/μεσαίους δήμους σε μεγαλύτερες πόλεις (όπως η Βαλένθια στην Ισπανία), αλλά επίσης από τοπική σε περιφερειακή κλίμακα (όπως στην Εμίλια Ρομάνια στην Ιταλία και στην Δυτική Ελλάδα). Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα θα μεταφερθούν σε μια χώρα που δεν είχε εμπλακεί προηγουμένως στο IMPULSE, την Σλοβενία, επιτρέποντας σε άλλους δήμους/περιφέρειες της Σλοβενίας να κάνουν χρήση των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο Κόπερ στη διάρκεια του έργου. Τέλος, το IMPULSE PLUS θα επιτρέψει τη βελτίωση και την προσαρμογή των εργαλείων στις απαιτήσεις που καθορίζονται στη νέα προγραμματική περίοδο της ΕΕ.

Εταιρικό Σχήμα:

Επικεφαλής Εταίρος

Εταίροι

Υποστηρικτές Εταίροι


InterregMEDIMPULSEPLUS

Reaching new territories in the use of Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings


The Region of Western Greece participates as a Partner in the European Project IMPULSE PLUS which is implemented within the Territorial Cooperation Program Interreg MED 2014-2020 and is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF). The project lasts 16 months. The total budget of the project is € 499,971.25, while the budget for the Region of Western Greece is € 95,050.00.

IMPULSE PLUS will effectively transfer to new regions and cities the main outputs developed during the previous MED project IMPULSE. This includes the provision of support tools for the development of gradual renovation plans and financial planning for cost-optimal solutions for public building stocks.

The Financial Scheme Evaluation tool, including the decision-making support tool PLUG-IN KPIs-processor for automated hierarchy of public buildings, will be revised and adapted under a transnational and cooperative way to help territories to meet the new targets set by the EU in the Green Deal and Renovation Wave Strategy, which aim to double annual energy renovation rates in the next ten years and report on the need to renovate buildings deeply on a massive scale.

The transferring process will allow, on the one hand, to scale the scope of application in some of the countries previously involved in IMPULSE project (Spain, Greece and Italy) from small/medium municipalities to bigger cities (such as Valencia in Spain), but also, from the local to the regional scale (Emilia Romagna Region in Italy and Western Greece). On the other hand, results will be transferred to a country that was not involved previously in IMPULSE (Slovenia). It will enable other municipalities/regions in Slovenia to make use of the tools taking the Municipality of Koper as a reference. Finally, IMPULSE PLUS will permit to improve and adapt the tools to the requirements established in the new EU programming period.

Partnership:

Lead Partner

Partners

Associated partners

CreativeHubs logo

 

“Interreg V-A Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020
“Creative@Hubs”
Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs)


Το Έργο CREATIVE@HUBs

To έργο CREATIVE@HUBs (Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων - Holistic networking of creative industries via hubs) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020. Πιο συγκεκριμένα, είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 85% και την Εθνική Συμμετοχή των δύο χωρών Ελλάδας και Ιταλίας κατά 15%.
Έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 36 μηνών, από 1-9-2019 έως 19-8-2022 και συνολικό προϋπολογισμό 10 εκ.€, εκ των οποίων η συμμετοχή του ΕΤΠΑ ανέρχεται στα 8,5 εκ. € και η εθνική συμμετοχή στο 1,5 εκ.€
Συμμετέχουν δύο (2) χώρες (Ελλάδα-Ιταλία) και οι ακόλουθοι τέσσερις (4) δικαιούχοι εταίροι:

 Επικεφαλής Δικαιούχος (LB)  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ
 Δικαιούχος 2 (PB2)  Περιφέρεια Ηπείρου
 Δικαιούχος 3 (PB3)  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 Δικαιούχος 4 (PB4)  Περιφέρεια Απουλίας (Puglia Region - Agriculture, Rural & Environmental Department)


Το CREATIVE@HUBs εστιάζει στις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Άξονας Προτεραιότητας: 1. Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα
 • Προτεραιότητα Επένδυσης: 1b. Προώθηση επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προώθησης επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην κοινωνική και οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στους συνεργατικούς σχηματισμούς φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και υποστήριξη τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικές γραμμές, δράσεις επικύρωσης πρώιμων προϊόντων, προηγμένες δυνατότητες κατασκευής και πρώτη παραγωγή, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής (KETs) και διάδοση τεχνολογιών γενικού σκοπού.
 • Ειδικός Στόχος: SO1.1 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καινοτομίας και ανάπτυξης διασυνοριακών συνεργατικών σχηματισμών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας.

 

Συνεργασίες
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ακολουθώντας το ισχύον νομικό πλαίσιο, για την υλοποίηση ενός μηχανισμού ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, προχώρησε σε προγραμματικές συμβάσεις με τους ακόλουθους φορείς, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και καινοτομίας:
1. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας και την οργάνωση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων διά βίου μάθησης.
2. Το Επιμελητήριο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
3. Το Επιμελητήριο Π.Ε. Αχαΐας,
4. Το Επιμελητήριο Π.Ε. Ηλείας, λόγω του ρόλου τους στην υποστήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης της περιοχής.
5. Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο, λόγω της μακράς εμπειρίας του σε παρόμοιες δράσεις αποτελεσματικού σχεδιασμού.
Ιστορικό του έργου
Οι Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΔΒ) συγκαταλέγονται στους πιο δυναμικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, παρέχοντας νέες ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες χώρες να προχωρήσουν σε αναδυόμενες περιοχές με υψηλή ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Θεωρούνται επίσης μια σημαντική πηγή εμπορικών και πολιτιστικών αξιών.
Ο στόχος του Creative@Hubs είναι η καθιέρωση της αυξημένης συνέργειας μεταξύ Δημιουργικών Βιομηχανιών και Δημοσίων Αρχών, προκειμένου να συμβάλουν στην ικανότητα των Περιφερειών να δημιουργούν νέες τεχνογνωσίες και να παράγουν καινοτομία. Οι δημιουργικές βιομηχανίες - που περιλαμβάνουν διαφήμιση, μάρκετινγκ, αρχιτεκτονική, τέχνες και χειροτεχνίες, σχεδιασμό, μόδα, ταινία, βίντεο, φωτογραφία, μουσική, παραστατικές τέχνες, εκδόσεις, έρευνα & ανάπτυξη, λογισμικό, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικές εκδόσεις και τηλεόραση / ραδιόφωνο - είναι η ψυχή της δημιουργικής οικονομίας, επειδή η βασική τους δραστηριότητα είναι η «ικανότητα δημιουργίας», για την παραγωγή νέων ιδεών, οραμάτων, διασυνδέσεων, διαδικασιών και ομάδων.

Ομάδες εστίασης (Focus Groups)
Οι ομάδες (Focus Groups) που θα ωφεληθούν είναι νεοσύστατες επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις των αγροτικών περιοχών και ένα σύνολο ΜμΕ, στους προκαθορισμένους από το έργο τομείς) στους τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας.
Ενδεικτικοί τομείς των προτεινόμενων Δημιουργικών Επιχειρήσεων στο συνολικό πλαίσιο της πρότασης είναι: τα θέατρα, ο κινηματογράφος, οι τέχνες του δρόμου, τα αρωματικά βότανα, το καρναβάλι, ο πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός & πολιτισμός (με έμφαση στις χειροτεχνίες), ο πολιτισμός & η δημιουργική οικονομία (με έμφαση στη μουσική), η γεωργία & παραγωγή τροφίμων για την αξιοποίηση & εμπορία γεωργικών, θαλασσινών, τυπικών & παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, οι νέες τεχνολογίες με έμφαση σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Κύριος στόχος του Έργου
Στο πλαίσιο του έργου, η δικτύωση που υποστηρίζεται από καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία θα λειτουργήσει ως καταλύτης και επιταχυντής της επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες περιοχές Ελλάδας και Ιταλίας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, 8 κτίρια (6 στην Ελλάδα & 2 στην Ιταλία) θα ανακαινιστούν-προσαρμοστούν σε Δημιουργικούς Κόμβους (Creative Hubs):
1. Πάτρα - Ελλάδα
2. Μεσολόγγι - Ελλάδα
3. Αγρίνιο - Ελλάδα
4. Πύργος - Ελλάδα
5. Ιωάννινα - Ελλάδα
6. Ζάκυνθος - Ελλάδα
7. Bari - Ιταλία
8. Foggia – Ιταλία

CreativeHubs diktio

 

Προστιθέμενη αξία
Τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις και η συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας θα προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη μιας διασυνοριακής συνεργασίας σχετικά με τη νοοτροπία των δημιουργικών ΜμΕ και των δημιουργικών φορέων και των δύο πλευρών, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ιταλίας. Αυτό παρέχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο προφίλ ανταγωνιστικότητας των δημιουργικών ΜμΕ στην περιοχή του προγράμματος, ενισχύοντας τις διαδρομές δικτύωσης των τοπικών ΜμΕ.
Μια σημαντική πτυχή της διασυνοριακής συνεργασίας είναι το γεγονός ότι ένα δίκτυο Κόμβων (HUBs) και οι Δραστηριότητες Δικτύωσης, τα οποία είναι σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου, απαιτούν ένα διεθνές επίπεδο εφαρμογής, το οποίο επιβεβαιώνεται από τις ενωμένες προσπάθειες της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Επιπλέον, η διασυνοριακή διάσταση και η συνεργασία παρέχουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς (Stakeholders) να προβάλλουν, στο δίκτυο μεταξύ των δύο πλευρών της Αδριατικής - Ιονίου και να αυξήσουν τις ικανότητές τους, ενώνοντας τις δυνάμεις τους και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές.

Το Creative@Hubs στη Δυτική Ελλάδα
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του έργου Creative@Hubs στοχεύει στη δημιουργία 4 συνεργατικών χώρων – Κόμβων (HUBs) για δημιουργικές επιχειρήσεις (Creative Industries) όπως προαναφέρθηκε, στους 3 Νομούς της: Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, συνολικού προϋπολογισμού 2.700.000,00€.
Η λειτουργική διασύνδεση των χώρων αυτών, θα συμβάλλει στη συγκρότηση ενός περιφερειακού δικτύου επιχειρήσεων της Δημιουργικής και Πολιτιστικής βιομηχανίας μέσω της διάθεσης τους σε σχετικές με το αντικείμενο επιχειρήσεις, για την διεξαγωγή εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, ενεργειών δικτύωσης, διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η λειτουργία ενός κόμβου επιχειρήσεων του κλάδου (Creative Hub) διαρθρωμένου και στις τρεις περιφερειακές ενότητες που θα αποτελέσει σημείο αιχμής για την τοπική επιχειρηματικότητα ενώ παράλληλα θα αποτελέσει και σημαντική οικιστική παρέμβαση τουλάχιστο όσον αφορά την κεντρική παρέμβαση στην Πάτρα με την απόδοση ενός χώρου δημιουργικότητας και πολιτισμού.
Πρόκειται για ένα έργο μέσω του οποίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φιλοδοξεί να αξιοποιήσει υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της, στην υπηρεσία του κλάδου των Δημιουργικών Βιομηχανιών (Creative Industries) που χαρακτηρίζεται ως πολλά υποσχόμενος και αναπτυσσόμενος πανευρωπαϊκά αλλά και τοπικά.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα κάτωθι:

 • Η ίδρυση και δημιουργία συνεργατικών χώρων δικτύωσης (HUBs) που απευθύνονται σε νέες ή αναδυόμενες επιχειρήσεις, διαθέτοντας χώρο συνεργασίας (co-working spaces) και πρόσβασης σε ένα δίκτυο παραγόντων και φορέων. Τα HUBs θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της χρήσης καινοτόμων εργαλείων και στη δημιουργία συνεργιών με παρόμοιους φορείς μέσω εταιρικών συμφωνιών. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθούν και θα λειτουργήσουν επιχειρηματικά HUBs που θα κατευθύνουν στην ανάλυση των βασικών συντελεστών επιτυχίας και των κριτηρίων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων των τεσσάρων Περιφερειών.
 • Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος δικτύωσης μέσω της χρήσης WEB2.0 περιβάλλοντος, όπου θα συνδέει τις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) με τη Δημόσια Διοίκηση, τα Επιμελητήρια και με Ακαδημαϊκά -Ερευνητικά και Παραγωγικά Κέντρα. Στόχος της δικτύωσης είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και η κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη εργαλείων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους
 • Η διοργάνωση μίας σειράς δράσεων και ενεργειών ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των εγκατεστημένων κόμβων δικτύωσης (HUBs), τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, με σκοπό τη σωστή αξιοποίηση των ωφελειών που επιτυγχάνονται μέσα από την υλοποίηση του Έργου.
 • Η αποκατάσταση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών στην ΠΔΕ ως εξής:
  • Η αξιοποίηση χώρου στο Διοικητήριο Ηλείας (εκσυγχρονισμός αιθουσών συνεδριάσεων και χώρου εκδηλώσεων στο ισόγειο με παράλληλη αξιοποίηση χώρων γραφείου για δημιουργία HUB)
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο νεοκλασικό Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι και σε παραχωρηθέν από το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας χώρο στα γραφεία του στο Αγρίνιο για δημιουργία HUB.
  • Ο εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση κτιρίου της ΠΔΕ στη Π.Ε. Αχαΐας (κτίριο πρώην Γεωργικής Σχολής) προκειμένου να δημιουργηθεί ο βασικός χώρος HUB (κόμβος καινοτομίας δημιουργικής βιομηχανίας) στην Πάτρα.
 • Η συμμετοχή των φορέων συνεργασίας [τα 3 Επιμελητήρια της Περιφέρειας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας), το Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο] συμβάλλει στην υλοποίηση ενός μηχανισμού ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί όχι μόνο η ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και καινοτομίας αλλά και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και το κυριότερο, η βιωσιμότητα των Κόμβων.

Ειδικοί στόχοι και παράγωγα του Creative@Hubs

Οι τρείς (3) ειδικοί στόχοι του έργου, με τα αντίστοιχα παράγωγα τους είναι οι ακόλουθοι:
1. Ενθάρρυνση & υποστήριξη της συνεργασίας μέσω βέλτιστων συνεργειών μεταξύ διαφορετικών Αρχών, που είναι αρμόδιες για τις Δημιουργικές Βιομηχανίες.

 • Νέα εργαλεία ΤΠΕ / ICT - Information and Communications Technology (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, πύλη παρακολούθησης & υποστήριξης, εργαλεία κοινωνικού ιστού, εργαλείο τηλεδιάσκεψης & ηλεκτρονικής συνεργασίας, εργαλεία συλλογής & ανάλυσης δεδομένων για Δημιουργικές Επιχειρήσεις)
 • Σεμινάρια και θεματικά εργαστήρια.
 • Δραστηριότητες υποστήριξης (προώθηση και λειτουργία των εταιρειών που συμμετέχουν στους Κόμβους, Συνεργαζόμενες δραστηριότητες).


2. Βελτίωση της συνεργασίας στους τομείς επιλεγμένων περιοχών για τη δημιουργία δημιουργικών επιχειρηματιών & πόρων στον τομέα των καινοτόμων βιομηχανιών και για την προώθηση της καινοτομίας, μέσω των υφιστάμενων τοπικών συστημάτων (συστάδων, εργαστηρίων, πανεπιστημίων, επιστημονικών πάρκων κ.λπ.)

 • Ανακαινισμένα και λειτουργικά παρεμβαλλόμενα κτίρια, που λειτουργούν ως νέοι κόμβοι και θερμοκοιτίδες σε όλους τους εταίρους - Περιφέρειες, με πλήρη διοικητική υποστήριξη, καθώς και με πλήρη υποστήριξη δομών και δικτύων διασυνοριακής συνεργασίας που σχετίζονται με την καινοτομία.

 

3. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη νέων δημιουργικών προτύπων στις στοχευμένες Δημιουργικές Βιομηχανίες από ΜμΕ & δικτύωση τους, συγκεντρώνοντας πόρους που σχετίζονται με την ανάπτυξη τους.

 • Σύστημα βασισμένο στις ΤΠΕ για τη συλλογή δεικτών αξιολόγησης.
 • Σχέδιο αειφορίας και εκμετάλλευσης-αξιοποίησης.
 • Αποστολές B2B & πρόγραμμα ανταλλαγής διαχειριστών των Κόμβων (επιμελητεία).
 • Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικής Βιομηχανίας, Περιφερειακή Έκθεση Αγροτικής Δημιουργικότητας & διασυνοριακά φόρουμ.
 • Δραστηριότητες clusters (συνεργατικών σχηματισμών) & πιλοτικές δράσεις (παραγωγή και εφαρμογή) μιας ποικιλίας προϊόντων των κόμβων.
 • Δραστηριότητες δικτύωσης εκδηλώσεων και επιμελητείας.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις για τους Κόμβους.


Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο CREATIVE@HUBs: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/

Επικοινωνία:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2020 12:54

Πρόγραμμα LIFE

3. life

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη. Το πρόγραμμα EU LIFE δημοσιεύει ετήσιες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του να στηρίξει έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι του προγράμματος LIFE συντίθενται στα κάτωθι: Να συμβάλλει προς μια αποδοτική, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομία, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000. Να προωθήσει την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στις πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών. Να βελτιώσει την περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Να υποστηρίξει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης.

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 2 Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα LIFE.

Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα: Δημήτριος Νιαβής, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Τηλ: 2108665998
Υπογρόγραμμα Περιβάλλον: Γεώργιος Πρωτόπαππας, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Τηλ: 2105241903 (εσωτ.107)

 

Επίσης, στο Πράσινο Ταμείο λειτουργεί με σκοπό την ενδυνάμωση της ικανότητας των Εθνικών Σημείων Επαφής του προγράμματος LIFE, η ομάδα Greek LIFE Task Force στα πλαίσια του έργου LIFE14 CAP/GR/000003. Σκοπός της λειτουργίας της ομάδας είναι η αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και η προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων.

 

Σχετικά Links

Πράσινο Ταμείο: www.prasinotameio.gr

Greek LIFE Task Force: https://lifetaskforce.gr/el/

 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Περιφερειακό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα LIFE λειτουργούν ο κ. Παπαζησίμου Στέφανος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγων, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  και η κα. Μακρή Μαρία, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Χημικών Μηχανικών, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

 

Χρήσιμα Links

Φυλλάδιο έργου της Greek LIFE Task Force: link
Οδηγός καλών Πρακτικών έργων LIFE: link
Βάση Δεδομένων Έργων LIFE στην Ελλαδα: http://database.lifetaskforce.gr/#/
Πλατφόρμα Υποστήριξης Δυνητικά Ενδιαφερόμενων δικαιούχων: http://support.lifetaskforce.gr
Βίντεο Καλών Πρακτικών έργων LIFE: https://bit.ly/2ZPQcPq


Social Media:
- Facebook: https://www.facebook.com/greeklifetaskforce
- Twitter: https://twitter.com/LIFE_TaskForce
- Instagram: https://www.instagram.com/life_task_force_gr/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8573219/
- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvA_FWtyxxELatECUKkkoLA?reload=9

 

Προγραμματική Περίοδος LIFE 2021-2027: link

 

4. PRASINO-TAMEIO 300dpi                                                                                                                                                   2. GLTF color 300dpi

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με τα πρόσθετα εισοδήματα του Α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους (2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) όπως ισχύει.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξήντα (60) διαδικτυακών (web) καμερών για την προώθηση των τηλεδιασκέψεων των Συλλογικών Οργάνων και της εξ αποστάσεως εργασία του πολιτικού και τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Logo-LIFE-IP-02

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει επιλεγεί να συμμετέχει ως εταίρος στο ολοκληρωμένο έργο «LIFE-IP AdaptInGR - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece», το οποίο θα ενισχύσει την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα «LIFE-IP AdaptInGR» είναι ένα Στρατηγικό έργο - Καταλύτης για την εφαρμογή εθνικής πολιτικής με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και συνίσταται στην ανάληψη κατάλληλων δράσεων για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων ζημιών και αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στους τομείς δραστηριότητας που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή.
Το έργο έχει διάρκεια 8 χρόνια (2019-2026) και συνολικό προϋπολογισμό €14,2 εκατ., εκ των οποίων €8,3 εκατ. χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., €2,4 εκατ. από εθνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο), €3,2 εκατ. από ίδιους πόρους των εταίρων και €0,3 εκατ. από συγχρηματοδότες. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα ανέλθει στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από ίδιες συμμετοχές των συμμετεχόντων και μη-Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μέρος της οποίας καλύπτεται από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Συγκεκριμένα, το έργο LIFE-IP AdaptInGR αποσκοπεί:
- στην οικοδόμηση του δυναμικού των αρχών που καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις και πολιτικές προσαρμογής,
- στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής,
- στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη διάχυση αυτών,
- στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,
- στην κινητοποίηση συμπληρωματικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
- στη διάχυση καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
- στην αξιολόγηση και αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, προετοιμάζοντας τον 2ο κύκλο εφαρμογής πολιτικών προσαρμογής.


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια της συμμετοχής της στο πρόγραμμα, πρόκειται να υλοποιήσει 3 πιλοτικές δράσεις (μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα) με συνολικό προϋπολογισμό 1.004.042 €, που αφορούν στο σχεδιασμό έργων και μελετών, λαμβάνοντας υπόψη δυσμενή κλιματικά σενάρια για την έγκαιρη θωράκιση και την μείωση της τρωτότητας περιοχών που καθίστανται ευάλωτες σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας του έργο είναι 1.004.042 €, που επιμερίζεται ως ακολούθως:
- Ιδία συμμετοχή ΠΔΕ: 15.1 % - 151.617 €
- Επιπλέον χρηματοδότηση (Πράσινο Ταμείο) 24,9% - 250.000 €.
- Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 60% - 602.425 €.


Πιλοτικές δράσεις:
Α) Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης - Παραλία Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας.
     Μεγάλο τμήμα των ακτών της Π.Ε. Αχαΐας έχει διαβρωθεί, με ρυθμό που προσεγγίζει τα 0.50 m-1.20 m/έτος. Η διάβρωση των ακτών αποτελεί το πιο σημαντικό γεωλογικό φαινόμενο στην υπό μελέτη περιοχή, ενώ το φαινόμενο είναι σε συνεχή εξέλιξη.
     Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει εκπονήσει μελέτη για την προστασία της ακτής που εκτείνεται στην παράκτια ζώνη του οικισμού Παραλίας Καλαμακίου, καλύπτει μήκος περίπου 1000μ. και προβλέπει την κατασκευή ενός συστήματος ύφαλων προβόλων χαμηλής στέψης, μήκους 50 μέτρων, με διεύθυνση εγκάρσια προς την         ακτογραμμή, με εκκίνηση πλησίον της ακτογραμμής και τεχνητή αναπλήρωση της υπό μελέτη ακτής.
     Στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος θα υλοποιηθεί ένα τμήμα του έργου, με βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. Τα προτεινόμενα έργα θα χωροθετηθούν στον θαλάσσιο και κατά ένα ελάχιστο μέρος στον χερσαίο χώρο της εν λόγω ακτής.

Β) Πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Ήλιδας Π.Ε. Ηλείας.
     Η ευρύτερη περιοχή του Δ. Ήλιδας έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια σημαντικές ζημιές, τόσο από καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και από πλημμύρες, με αποτέλεσμα να έχει κηρυχτεί κατά το παρελθόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη πολιτεία (το έτος 2007 λόγω πυρκαγιάς, τα έτη 2015 και 2016 λόγω πλημμυρών και το έτος 2017 λόγω πυρκαγιάς), προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.
     Η παρούσα δράση πρόκειται να υλοποιηθεί στις Τ.Κ. Περιστερίου και Γερακίου του Δ. Ήλιδας και περιλαμβάνει:
        α) εκπόνηση δασικής μελέτης για τον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Διαχείρισης Αειφορικής Ανάπτυξης και ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας για την φυσική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων (απογραφή, ανάλυση και διερεύνηση των επεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξή τους, η προστασία τους και η παραγωγικότητά τους).
        β) κατασκευή/προμήθεια σύγχρονου Πυροφυλακείου.
        γ) πραγματοποίηση κάποιων από τις δράσεις, που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της ανωτέρω δασικής μελέτης.

Γ) Μελέτης οριοθέτησης ποταμού Ίναχου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
    Τα τελευταία χρόνια οι έντονες βιοκλιματικές αλλαγές, σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα μεταξύ αυτών και έντονες βροχοπτώσεις, έχει ως συνέπεια σε αρκετά σημεία τα νερά του ποταμού Ίναχου να έχουν προκαλέσει διαβρώσεις της κοίτης και να απειλούν δρόμους και αγροικίες. Η οριοθέτηση του ποταμού Ίναχου αποτελεί βασική παράμετρο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, εφόσον έτσι προσδιορίζεται η κοίτη του ποταμού και το πλάτος της ζώνης που απαιτείται για την κατασκευή των απαραίτητων υδραυλικών αντιπλημμυρικών έργων.
     Η πιλοτική δράση αφορά σε Τεχνική Μελέτη - Μελέτη Οριοθέτησης του ποταμού (για τα τμήματα αυτού, συνολικού μήκους περίπου ~5 Km, όπου δεν έχει λάβει χώρα η εν λόγω διαδικασία κατά το παρελθόν), καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών θα γίνει και η εκπόνηση της Οριστικής μελέτης Υδραυλικών έργων, η οποία θα αφορά στις θέσεις που θα προκύψουν από τις παραπάνω μελέτες.
Τα αποτελέσματα των δράσεων και πιλοτικών έργων της Π.Δ.Ε. θα αποτελέσουν «καλά παραδείγματα», με μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειριών και αποτελεσμάτων, σε άλλες περιφέρειες και δήμους, που αντιμετωπίζουν παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, και καθιστά την υλοποίησή τους από την ΠΔΕ πιλοτικό οδηγό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε Περιφερειακό επίπεδο.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IPAdaptInGR
Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με δεκαοκτώ (18) στρατηγικούς εταίρους από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β ́ βαθμού, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ):
• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Συντονιστής)
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Πράσινο Ταμείο
• Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
• Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
• Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
• Δήμος Κατερίνης
• ΔΕΥΑ Κομοτηνής
• Δήμος Λαρισαίων
• Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού,
• Δήμος Ρόδου
• Ακαδημία Αθηνών
• Τράπεζα της Ελλάδος
• Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
• Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
• Μαριολοπούλειο –Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/

Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΟΠΣ MIS5000785
Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί πράξη με τίτλο: «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Η συγκεκριμένη πράξη εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας με την υπ. αρ. 4850/07-12-2017 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΛ437Λ6-6ΒΠ) σε συνέχεια της με κωδ. 26b11a_1, Α/Α ΟΠΣ 1245 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Δ. Ελλάδας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 376,389.6‬ € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) [ΦΠΑ 24%: 72.849,6 €] και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας

Η συγκεκριμένη πράξη αποτελείται από δύο διακριτά υποέργα:
• Υποέργο 1: «Παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα των ΧΥΤΑ/Υ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019 – 2021» με προϋπολογισμό 159.540,00ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) [ΦΠΑ 24%: 38.289,60ευρώ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 197.829,60 ευρώ]. Η υλοποίηση του υποέργου 1 λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου B0703 της 1ης αναθεώρησης των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων 01, 02 και 04 στη χωρική έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το οποίο αποτελεί συνέχεια των μέτρων ΟΣ_ΥΔ02_3 Υδατικού Διαμερίσματος EL02 και WD04S090 Υδατικού Διαμερίσματος EL04 των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ και αφορά τον έλεγχο εκπομπής ρύπων στα ύδατα πλησίον ΧΥΤΑ.
Προβλέπονται δειγματοληψίες επιφανειακών και υπόγειων υδάτων δύο φορές το χρόνο, σε σημεία παρακολούθησης των ΧΥΤΑ όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές ΑΕΠΟ ή στα προγράμματα παρακολούθησης των φορέων διαχείρισης και επιτόπου φυσικοχημικοί προσδιορισμοί καθώς και εργαστηριακοί προσδιορισμοί σε 32 παραμέτρους.
Το συγκεκριμένο υποέργο αποτελεί βελτίωση του προγράμματος παρακολούθησης που υλοποίησε η ΔΠΧΣ το 2016 και το 2018, σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι και την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς προσδιορίζεται και μετράται μεγαλύτερος αριθμός παραμέτρων.

• Υποέργο 2: «Πρόγραμμα παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των αστικών ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019 - 2021» με προϋπολογισμό 144.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) [ΦΠΑ 24%: 34.560,00 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 178.560,00 €]. Η υλοποίηση του υποέργου 2 λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ «Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων», η οποία αποτελεί ενιαίο βασικό μέτρο του συνόλου των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και έχει σαν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης των υδάτων των αποδεκτών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
Προβλέπονται δειγματοληψίες εισερχόμενων (2 φορές το χρόνο) και επεξεργασμένων λυμάτων (4 φορές το χρόνο) καθώς και δείγματα ιλύος 2 φορές το χρόνο. Πραγματοποιείται προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων τόσο στο πεδίο κατά την δειγματοληψία των επεξεργασμένων λυμάτων όσο και εργαστηριακοί προσδιορισμοί με έμφαση σε χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεια και βελτίωση του προγράμματος παρακολούθησης των ΕΕΛ που υλοποιείται από την ΔΠΧΣ από το 2013, με ίδια μέσα και σε συνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες και για τα δύο υποέργα ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019 και οι σχετικές συμβάσεις με την ανάδοχο εταιρεία «ENVIROLAB ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπεγράφησαν στις 18-07-2019. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη του 2019 με την πρώτη επίσκεψη του αναδόχου στις περιοχές ενδιαφέροντος.
Τα αποτελέσματα των προσδιορισμών και μετρήσεων θα είναι διαθέσιμα στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΠΧΣ της ΠΔΕ στα σχετικά επίπεδα, στον παρακάτω σύνδεσμο:
(https://www.qgiscloud.com/stpapaz/PDEmap).

 foto

ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 29 / 10 / 2019 Λήξη 30 / 11 / 2019
Σελίδα 1 από 3