Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ. 4962/05-05-2009 ΑΕΠΟ, όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 2488/120683/29-09-2014 Απόφαση του Γ.Γ. ΑΔΠΔΕΙ του έργου: «Κέντρο Αποθήκευσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)», της εταιρίας ΕΝ.ΔΙ.ΑΛΕ. Α.Ε. σε γήπεδο 4.002,00m2 στη θέση «Μπεΐκι», ΔΕ Ωλενίας, Δ. Δυτικής Αχαΐας, ΠΕ Αχαΐας (ΠΕΤ 1905091326)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:«Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ)» με φορέα τον Αναγκαστικό ΣΔΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας, στη θέση «Κάτω Βάθρες» ή «Γκούντα», ΔΕ Ωλενίας, Δ. Δυτικής Αχαΐας, ΠΕ Αχαΐας (ΠΕΤ 1903065025)

Σελίδα 1 από 32