Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος Τροποποίησης της υπ' αρ. 1388/68236/11-08-2015 (ΑΔΑ:7ΠΘ2ΟΡ1Φ-Κ37) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με τις 947/59981/18-05-2016 (ΑΔΑ: 7Ψ3ΠΟΡ1Φ-ΧΛΙ) και 150707/03-10-2016 (ΑΔΑ:7ΙΧΞΟΡ1Φ-ΛΡΔ) αποφάσεις, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 16MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης», στη θέση «Καλή Χίτσα», Δ. Ξηρομέρου, ΠΕ Αιτ/νίας, ως προς τον φορέα υλοποίησης του έργου.

Σελίδα 9 από 32