Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΑ) των «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ» για τη δημιουργία νέου λιγνιτωρυχείου με συνοδό κινητή μονάδα θραύσης – ταξινόμησης λιγνίτη, σε έκταση 64.494,69 τ.μ. στη θέση «ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ», ΤΚ Βρεστού, Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ΠΕ Ηλείας

Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αρ. 175134/26.9.2014 ΑΕΠΟ που αφορά στην «Τροποποίηση - Επέκταση των έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Πατρέων, στο Νομό Αχαΐας, καθώς και για τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) βιοαερίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων και το αντλιοστάσιο λυμάτων του έργου "Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης Α2.5"»

Φάκελος  Τροποποίησης της υπ’ αρ. 107732/30-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΩ8ΟΡ1Φ-ΟΘ9) Απόφασης του έργου: «Μονάδα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων και φυτοχωμάτων από γαιοσκώληκες & βιομάζα», της εταιρίας «Θεοφύλακτος Τ. Σιδηρόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ», ΤΚ Αιγίου, Δ. Αιγιάλειας, Π.Ε. Αχαΐας

Σελίδα 3 από 32