Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση μη επικινδύνων αποβλήτων ισχύος 996 kW, στη θέση Βαρκός, Τ.Κ. Καρδιακαυτίου, Δ.Ε. Γαστούνης, Δ. Πηνείας, Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2112686429).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 11MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «Περιστερόβραχος» της Δ.Ε. Ρίου του Δήμου Πατρέων και της Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απ. Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Π.Ε.» (ΠΕΤ 2202715625).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Χαλίκι Παλιάμπελου, Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα υλοποίησης λειτουργίας την «Ιχθυοκαλλιέργειες Αμβρακικού Α.Ε.» (ΠΕΤ 2108603529).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας «ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.» που λειτουργεί στο Ο.Τ. 35Γ της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (ΠΕΤ 2112697210).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 84982/96/11.4.1997 και του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: ευρεία παράκαμψη Αγρινίου» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο υποτμήμα από Χ.Θ. 47+530 έως Χ.Θ. 59 + 917 (ΠΕΤ 2201699911).

Σελίδα 4 από 49