Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος ανανέωσης/τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5314/21.08.2003 ΑΕΠΟ όπως αναθεωρήθηκε -τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2850/61865/28-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΛΟΡ1Φ-ΑΘΙ) απόφαση ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)»στη θέση «Κακοπετριά», Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Ν. Αιτωλ/νίας

 

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, με παρασκευαστήριο ζωοτροφών και γεωτρήσεις», ιδιοκτησίας «PIGOFARMΑ.Ε.», στη θέση «Μποστάνια» της ΤΚ Καλυβίων, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σελίδα 4 από 32