Κυριακή, 21 Απριλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. 104892/16.2.2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου:

«Οδικός άξονας Κόρινθος – Πάτρα (αναβάθμιση υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο)» (όπως ισχύει),

ως προς την έκδοση άδειας για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων τηςΕΕΛ του ΣΕΑ Ψαθοπύργου

Φάκελος Τροποποίησης της 10508/148669/31-12-2010 (ΑΔΑ: 4Α9ΦΕΣ-Φ) ΑΕΠΟ του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 933/44513/28-04-2015 (ΑΔΑ: 73ΥΙΟΡ1Φ-Ο24) και 1063/67687/24-05-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΠΔΟΡ1Φ-ΔΝΝ) αποφάσεις, για το έργο: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 6MW», στη θέση ΚΛΟΚΟΒΑ, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ», ως προς την υπογειοποίηση της γραμμής διασύνδεσης με το δίκτυο για 5,6 km περίπου, την αύξηση του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου κατά 9 τ.μ. και την προσθήκη isobox τύπου ΒΚ2 εμβαδού 25 τ.μ.

Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αρ. 122450/19-04-2004 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 102069/26-09-2006 απόφαση ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και την υπ’ αρ. 4132/134487/15-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΡ1Φ-ΖΔΦ) απόφαση Γεν Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. 2202/98515/13-08-2014 (ΑΔΑ: ΩΑΖΣΟΡ1Φ-5ΩΓ) απόφαση Γεν Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, 5,5 MW στην περιοχή Ζουπάτα του Δήμου Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα κομποστοποίησης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μονάδα αξιοποίησης επικίνδυνων & μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικού στερεού καυσίμου, στερεοποίηση-σταθεροποίηση, βιοεξυγίανση, ανάκτηση διαλυτών-αντιψυκτικών & λοιπών οργανικών ουσιών, καθαρισμού μολυσμένων συσκευασιών», ιδιοκτησίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.», στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, ΟΤ 35Β, ΠΕ Αχαΐας

Σελίδα 4 από 31